مرور رده

ارتودنسی

زمان بلوغ جنسی و ارتباط آن با درمان ارتودنسی (بلوغ جنسی در پسران)

توصيف مراحل تكامل بلوغ در پسران به راحتى مراحل بلوغ در دختران نيست . بلوغ در پسران ديرتر از دختران آغاز مى شود و طول دوره بلوغ در پسران ، بيشتر از دختران است به گونه اى كه در دختران، حدود ٣/٥ سال طول مى كشد در حالى كه طول مدت دوران بلوغ در…

بلوغ جنسی و ارتباط آن با درمان ارتودنسی (بلوغ جنسی در دختران)

بلوغ جنسی و ارتباط آن با درمان ارتودنسی چه گونه است ؟ اگر چه تنوع به مقدار زيادی وجود دارد ولی به طور متوسط،بلوغ و جهش رشدی هنگام بلوغ در دختران دو سال زودتر از پسران اتفاق مى افتد. علت اين امر، ناشناخته است ولى به هر حال اين پديده،…