سه روش متداول براى مسواک زدن

Three Method for Brushing

با توجه به گسترش بیمارى هاى دهان و دندان ، امروزه به بهداشت دهان و دندان، توجه ویژه اى لحاظ گردیده است.بیمارى لثه پوسیدگى دندان دو بیمارى رایج در سراسر جهان مى باشد.مطالعات اخیر ارتباط بین بیمارى هاى لثه و سلامت عمومى مانند دیابت و بیمارى هاى قلبى عروقى راشناسایى کرده اند.تکنیک هاى زیادى براى ارائه یک بهداشت خوب دهان و دنداى معرفى شده است.آنچه که در همه تکنیک ها مشترک بوده، این است که در مسواک زدن باید سطوح بیرونى دندانى بالا پس از آن دتدان هاى پایین تر تمیز شودوسپس سطوح داخلى دندان هاى بالا، پس از آن دندان هاى پایین تر و سطح جویدن دندان ها، براى تازه تر کردن نفس و خوشبو بودن دهان با برس هاى مخصوص زبان تمیز گردد.
روش هاى زیادى براى مسواک زدن شرح داده شده و در مورد کارایى و تأثیر آنها تبلیغ شده است.این روش ها را مى توان بر اساس الگوى حرکت به هنگام مسواک زدن طبقه بندى کرد.

١-روش چرخشى Roll Technique
٢-روش لرزشى Vibratory Technique
٣-روش دورانى Circular Technique
۴-روش عمودى Verticle Technique
۵-روش افقى Horizontal Technique

روشهاى افقى و چرخشى به علت کارایى پایین به هیچ عنوان توصیه نگردیده و به جاى آنها سه روش لرزشى و عمودى و دورانى که اگر هر کدام از آنها به نحو مطلوبى انجام شود کنترل پلاک را به نحو احسن تأمین مى نماید.

روش لرزشى (روش Bass)

سر یک مسواک نرم را موازى با سطح جونده دندان ها قرار مى دهیم به نحوی که سر مسواک ۳ تا ۴ دندان را پوشش دهد. از آخرین دندان در هر فک شروع مى کنیم. الیاف مسواک رادر لبه لثه قرار داده و یک زاویه ۴۵ درجه نسبت به محور طولی دندان ها برقرار مى کنیم.
یک فشار آرام لرزشى با استفاده از حرکات کوتاه عقب و جلو بدون جابجا کردن نوک الیاف مسواک وارد مى نماییم. این فشار باید تولید یک سفیدى محسوس در لثه بنماید،حدودأ ٢٠ حرکت در همین وضعیت انجام دهید.
پس از این کار مسواک را برداشته براى ٣ تا ۴ دندان بعدى تکرار کنید. این روش بسیار مناسبى براى بزرگسالان و حتى کودکان مى باشد.

روش چرخشى تغییر یافته (Modified Stillman)

همانند روش قبلى است با این تفاوت که وقتى مسواک در محل قرار گرفت علاوه بر حرکت کوتاه عقب و جلو (لرزشى)مسواک مقدارى به دور خود نیز چرخش دارد.
این روش بیشتر در کسانى استفاده مى شود که تحلیل لثه پیشرونده و ریشه عریان شده دندان دارند. در این روش حداقل سایش مسواک بروى دندان را داریم.

روش لرزشى ( روش Charters)

این روش نیازمند قرار گرفتن یک مسواک از نوع نرم یا متوسط با الیاف متعدد روى دندن هاست به نحوى که الیاف آن با یک زاویه ۴۵ درجه نسبت به محور طولى دندان ها به طرف تاج قرار گیرند. سطوح جانبى الیاف مسواک باید بر روى لثه خمیده شده و از یک حرکت لرزشى عقب و جلو براى مسواک زدن استفاده گردد.این تکنیک روش مناسبى براى ماساژ لثه مى باشد و روش مناسبى براى لثه هاى حساس و لثه هاى داراى زخم مى باشد زیرا باعث برداشت آرام مواد غذایى از روى دندان مىشود.

ما از کوکی ها استفاده می کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که بهترین تجربه مرور مطالب در وب سایت ما به شما ارائه می گردد. اگر همچنان به استفاده از این سایت ادامه دهید فرض می کنیم که با این امکان مشکلی ندارید و راضی هستید. می پذیرم

پرسش از دکتر