دندان (دندان هاى) بزرگتر از اندازه طبیعى

Macrodontia

 چه گونه می شود که دندان (دندان هاى) بزرگتر از اندازه طبیعى شود !؟

اندازه دندان ها در میان نژادهاى مختلف و بین دو جنس متفاوت مى باشد . وجود دندان هاى بزرگتر از اندازه متوسط را،ماکرودنشیا macrodontia مى نامند. اگر چه وراثت عامل اصلى بوده ، اما ژنتیک و محیط هم مى تواند بر روى اندازه دندان هاى در حال تکامل اثر گذارد. ماکرودنشیا و هایپردنشیا (افزایش تعداد دندان ها)اغلب با هم دیده شده و شیوع ان در مردان بیشتر است.

مانند میکرودنشیا ، اصطلاح ماکرودنشیا تنها باید زمانى به کار رود که دندان ها از نظر فیزیکى بزرگتر از معمول باشند و نباید در مورد دندان هایى با اندازه طبیعى که در یک فک کوچک قرار دارندبه کار رود. درگیرى وسیع نادر است و معمولأ تنها کمى دندان به طور غیر طبیعى بزرگ هستند.

ماکرودنشیاى منتشر، در ارتباط با ژیگانتیسم هیپوفیزى ( غول پیکرى ناشى از ترشح بیش از حد هیپوفیز) و در مردان XYY (مردان که بجاى XY بودن XYY هستند) ،دیده مى شود.

ماکرودنشیاى منفرد بیشتر در منطقه انسیزورها ( دندان هاى قدامى) و کانین (دندان هاى نیش) گزارش شده است اما در کرسى هاى کوچک دوم و کرسى هاى بزرگ سوم (دندان عقل) نیز دیده شده است. در این موقعیت ها معمولأ تغییرات به صورت دو طرفه رخ مى دهد .

در اکثر مواقع درمان این نوع از ناهنجارى هاى اندازه اى دندان ها ، رسیدگى به مشکلات زیبایى مى باشد که در اثر رویش دندان هاى بزرگ در فک بیمار ایجاد گردیده ، که در اکثر موارد دندان پزشکى ارتودنسى به همراه دندان پزشکى زیبایى جهت رسیدگى و درمان زیبایى این بیماران

۴.۲/۵ - (۴ امتیاز)
۴.۳/۵ - (۷ امتیاز)

ما از کوکی ها استفاده می کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که بهترین تجربه مرور مطالب در وب سایت ما به شما ارائه می گردد. اگر همچنان به استفاده از این سایت ادامه دهید فرض می کنیم که با این امکان مشکلی ندارید و راضی هستید. می پذیرم