دندان (دندان های) کوچک تر از اندازه طبیعی

Microdontia

به چه دلیل دندان (دندان های) کوچک تر از اندازه طبیعی شود ؟!

اگر چه اندازه دندان ها متغیر است، اما با وجود این اندازه در دو سمت فک معمولأ یکسان مى باشد. با این وجود وقتى اختلاف قابل توجهى در اندازه وجود داشته باشد،کل دندان ها بندرت مبتلا مى شوند. معمولأ، فقط تعداد کمى دندان، به طور قابل توجهى دچار تغییر در اندازه مى شوند.

تفاوت در اندازه هاى دندان ها نباید به طور جداگانه در تظر گرفته شود. میکرودنشیا microdontia ( دندان یا دندان هاى کوچکتر از اندازه طبیعى) اکثرأ همراه با هیپودنشیا hypodontia ( کاهش تعداد دندان ها در فک ) دیده مى شود.میکرودنشیا و هیپودنشیا در زنان فراوانى بیشترى دارد.

اصطلاح میکرودنشیا تنها زمانى باید به کار رود که دندانها به طور فیزیکى کوچکتر از معمول باشند. اگر در فکى که بزرگتر از معمول است،دنداها با ىکدیگر فاصله زیادى داشته باشند و کوچک به نظر بیایند. این نما ، میکرودنشیاى نسبى نامیده مى شود.

اما در واقع ، بیانگر بزرگى فک ( و نه میکرودنشیا) است. بروز میکرودنشیاى حقیقى و واقعى منتشر ، غیر شایع است اما ممکن است به صورت یک یافته منفرد در سندرم داون ، کوتولگى هیپوفیزى و همراه با تعداد کمى از اختلالات ارثى نادر واجد ناهنجارى هاى متعدد دندانى بروز کند.

وجود میکرودنشیا منفرد در میان دندان هاى نرمال دیگر ،غیر شایع نیست ، اغلب دندان لترال ( پیش کنارى) فک بالا مبتلا مى شود و معمولأ به صورت تاج میخى شکل است که ریشه اى با طول اغلب طبیعى را، مى پوشاند.قطر مزیودیستالى (عرض دندان) کاهش یافته و سطوح کنارى دندان به سمت لبه دندان متقارب مى شوند.

شیوع گزارش شده، از ٨/. تا ٨/۴ درصد جمعیت،متفاوت است و به نظر مىرسد که این تغییر، یک صفت اتوزومال غالب با درصد نفوذ ناقص باشد.

به علاوه، میکرودنشیاى منفرد، اغلب مولر سوم ( دندان هاى کرسى سوم یا همان دندان عقل) را مبنلا مى کند. به طور جالبى،دندان لترال فک بالا(پیش کنارى )و مولرهاى سوم (دندان عقل) هر دو از شایع ترین دندان هایى هستند که به طور مادرزادى دچار missing(فقدان رویش دندان به علت فقدان جوانه دندان )مى شوند.

وفتى یک دندان میخى شکل وجود دارد، بقیه دندان هاى دائمى اغلب داراى اندازه مزیو دیستالى ( عرض دندانى ) اندکى کوچکتر هستند.

درمان این دندانه ، ضرورى نیست . مگر درمانى که براى ملاحظات زیبایى در نظر گرفته شود. اغلب لترال هاى میخى فک بالا، توسط روکش هاى تمام چینى به شکل یک دندان طبیعى ترمیم مى شوند.

۴.۸/۵ - (۵ امتیاز)
۴.۳/۵ - (۷ امتیاز)

ما از کوکی ها استفاده می کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که بهترین تجربه مرور مطالب در وب سایت ما به شما ارائه می گردد. اگر همچنان به استفاده از این سایت ادامه دهید فرض می کنیم که با این امکان مشکلی ندارید و راضی هستید. می پذیرم