این بخش فقط برای بیمارانی در نظر گرفته شده که با سیستم پرسش و پاسخ مشکل در ارسال فایل دارند.